சிலி

More: சாண்டியாகோ , வியன்னா டெல் மர் , சான் Pedro de Atacama , போர்டோ நேட்டல்ஸ் , புட்ரே , வ்யால்பரேஸொ , இக்விக் , ஆன்டோஃபகஸ்டா , புண்டா அரீனாஸ் , காலமா , Pucon , அறிக , கொன்செப்ஸீோன் , போர்டோ வாரஸ் , கோப்பியபோ , ஈஸ்டர் தீவு