அர்ஜென்டீனா

More: ப்யூனோஸ் எயர்ஸ் , கார்டோபா , மெண்டோசா , உஷுவாயா , பியூர்டோ மேட்ரின் , சல்தா , சான் ஜுவான் , Lujan , லா பிளாட்டா , ந்யூக்வந் , ரெசிஸ்தென்சிய , மிராமர் , கோமோடரோ ரிவடவியா , லா ரியோஜா , எல் கலபாட் , சான் சால்வடார் டி ஜுஜூய்