ஆப்ரிக்கா

More: தென் ஆப்பிரிக்கா , கென்யா , மொரோக்கோ , மடகாஸ்கர் , நமீபியா , லெசோதோ , தன்சானியா , எத்தியோப்பியா , மொரிஷியஸ்